ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยาย และกำหนดการสอบไล่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • กำหนดการจดทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.reg.tu.ac.th: วันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 56 ถึงรหัส 61)

  • กำหนดการเปิดภาค: วันที่ 13 สิงหาคม 2562

  • วันสุดท้ายของภาค: วันที่ 1 ธันวาคม 2562


  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์