ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก" จัดโดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก" ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

13.30-14.30น.

“ไขปริศนาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินของประเทศไทย”

โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล,

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


14.30-16.30น.

“แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ”

โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว,

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา,

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดำเนินรายการโดย

อ.ดร.ธร ปีติดล,

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์