ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์ของคณะ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ----------------------------------

    รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่ได้อุทิศตนให้กับการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยท่านอื่น  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์