ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 55 (รุ่นที่ 16) ถึงนักศึกษารหัส 61 (รุ่นที่ 22) ตามรายละเอียดในเอกสาร .PDF ด้านล่าง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์