ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ร่วมจัดโดย CRISP และ สกว.


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนาชุด

"ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ"

ร่วมจัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สามารถติดตามกำหนดการด้านล่าง

1. “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม”

โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ คุณ เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -----------------

  2. “ความเหลื่อมล้ำในมิติการคมนาคม”

  โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

  ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

  วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -----------------

  3. “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง”

  โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

  ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -----------------

  4. “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข”

  โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

  ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ

  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 • -----------------

  5. “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ”

  โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

  ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.ธร ปีติดล

  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์