ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา,อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือ (Coordination Failures) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์