ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม” ของซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) และ สกว.


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ซึ่งหัวข้อแรกของซีรี่ส์ชุดนี้คือ “ความเหลื่อมล้ำในมิติกระบวนการยุติธรรม” ร่วมเสวนาโดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผู้ที่สนใจซีรี่ส์สัมมนาชุดนี้ สามารถดูรายละเอียดครั้งต่อไปได้ที่นี่ http://bit.ly/2VVLWZC

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์