Print | close

ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม” ของซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) และ สกว.


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ซึ่งหัวข้อที่สองของซีรี่ส์ชุดนี้คือ “ความเหลื่อมล้ำในมิติคมนาคม” ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์