ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century” จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) และ สกว.


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century” ร่วมเสวนาโดย คุณธนสักก์ เจนมานะ, Research Fellow ที่ World Inequality Lab, the Paris School of Economics และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์