ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
MBE 22 แจ้งชื่อหัวข้อการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (MBE รหัส 61/รุ่นที่ 22)

ขอความร่วมมือจากนักศึกษารหัส 61 (รุ่นที่ 22) แจ้งหัวข้อการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ที่ท่านสนใจจะดำเนินการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 เรื่อง ให้โครงการฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทางระบบ Google Document ที่

CLICK….แจ้งชื่อหัวข้อการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (MBE รหัส 61/รุ่นที่ 22)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์