ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการจดทะเบียนฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาในระบบออนไลน์ ทาง www.reg.tu.ac.th ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 56-61 ดูรายละเอียด ตามเอกสารด้านล่างนี้© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์