ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ SC3005 มธ.ศูนย์รังสิต

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน วินัยนักศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นฐานที่ดีอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์