ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

...............................................

13.15 - 13.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13:30 - 13:40 น. คณบดี (รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

13.40 - 14.20 น. ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา

(ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์) แนะนำหลักสูตรการศึกษา ถาม-ตอบ

14.20 - 15.30 น. เสวนา “เรียนต่อโทจะช่วยสร้างอาชีพในโลกยุคใหม่อย่างไร”

โดย ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

อาจารย์วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

………………………………………………………….

You know where you want to go.

We know how to get you there.© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์