ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ SC3005 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยงานปฐมนิเทศดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงผู้บริหารคณะ ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวางแผนการเรียน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำกิจกรรม วินัย และทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ คือ คุณเจษฎา สุขทิศ มาให้ข้อคิดรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์