ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานปฐมนิเทศนักศึกษา Incoming exchange students คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา Incoming exchange students ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยงานปฐมนิเทศดังกล่าวจัดเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่เพิ่มความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในประเทศไทยในฐานะชาวต่างชาติ การจัดการวีซ่าและความรู้ด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นฐานที่ดีอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์