ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562


ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และเศรษฐกิจการเงิน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจการเงินให้กับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

2. เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาด้านสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาด้านสังคมระดับมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจการเงินและบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในในการเรียนการสอน และสื่อสารไปยังสังคมแวดล้อมในวงกว้างได้ชีวิตประจำวัน

รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมเชิงสัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการอบรม คือ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ 120 คน โดยแบ่งเป็น

1.เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป ดำเนินการรับสมัครโดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จำนวน 60 คน (ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 1,800 บาท)

2.ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยในโครงการ BOT Challenge & Experience 2019 (โรงเรียนละ 1 คน) จำนวน 60 คน (ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 1,800 บาท)

การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ผู้สนใจ (ข้อ 3.1) โปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบ 60 ท่านก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนปิดรับสมัครก่อนกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตลอดการอบรม

หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 บาทต่อคืน ตามจำนวนที่เข้าพักจริง แต่ไม่เกิน 5 คืน และต้องนำสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าที่พัก

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ธนาณัติสั่งจ่าย: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ปณ.หน้าพระลาน 10202) 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โอนเงิน: ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย)

เลขที่ 114-207771-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาท่าพระจันทร์

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0 2224 0148-9, 0 2613 2474 (ชมภู่)

โทรสาร 0 2224 0146

E-mail ertc@econ.tu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ด้านล่าง :© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์