ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการแจ้งขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (13 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562)

กำหนดการแจ้งขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

วันที่ 13 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

หมายเหตุ

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แจ้งขอจบด้วยตนเองทาง Internet ที่ Website: www.reg.tu.ac.th

เมื่อนักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษาในระบบสำนักทะเบียนเรียบร้อย ให้นำเอกสารแจ้งยืนยันการแจ้งจบ + แบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร (Download ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe หัวข้อดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ มาส่งให้โครงการตามกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์