ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และทีมคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 “PTT Star Team” จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS)


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ปีที่ 17 เวทีพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา เฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยนายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ และนายสุวัฒน์ แซ่อึ้ง นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) และทีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “PTT Star Team” จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS) ดังกล่าว

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าโครงการ YFS เป็นโครงการสาคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการลงทุน พร้อมก้าวไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่

โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันถึง 5,704 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308 คน จาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โครงการในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกว่า 67% ของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน ถือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

รางวัลชนะเลิศ PTT Star Team ได้แก่ ทีมโครงการ Bio No.1 โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายอลงกรณ์ คล่องแคล่ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. นางสาวกันยารัตน์ กาแพงแก้ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายณัฐพัชร มยุระฉายากุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายธีรวัช แดงชาติ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6. นางสาวอรณิชา ชลศรานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PTT Star Team ได้แก่ ทีมโครงการ “Bio-Diapers” โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายธนัญชัย อรุณแสงโรจน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. น.ส.พิมพ์โพยม สุดเจริญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. น.ส.นัจนันท์ สวยสม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายนภทีป์ พสิฏิฐศกัดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นายสุวัฒน์ แซ่อึ้ง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ YFS จัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 17 ปี มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 82,000 คน สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทยในหลากหลายวิชาชีพ อาทิ ผู้แนะนาการลงทุน นักวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงบุคลากรทางการเงินในบริษัทต่างๆ โดยโครงการเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุน พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเฟ้นหา สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์