ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อ.ดร. เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) ในการเป็นคณะกรรมการประเมินฯ งานดังกล่าวอีกด้วย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์