ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย”


คณะทำงานวิจัยและสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย” ของศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงานวิจัยเพื่อการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี จากกองทุนวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานวิจัยดังกล่าวที่นี่:© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์