ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36


ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ, กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร, ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ และกล่าวปิดการอบรมโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และเศรษฐกิจการเงิน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ โดยมีคณาจารย์รุ่นใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการอบรม ได้แก่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
 • ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
 • อาจารย์ชล บุนนาค
 • อาจารย์ณพล สุกใส

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • นายราม ป้อมทอง
 • น.ส.พรเพ็ญ สดศรีชัย
 • นายต่อศักดิ์ ชัยวัฒน์
 • นายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ
 • น.ส.วัลยา ศรีทองอุ่น


 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์