ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยและโครงการ B.E. คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพันธมิตร

โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองรวมถึงเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และยกระดับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่เยาวชน

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้

นักศึกษาโครงการ B.E.

1. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ทีม Rabbit and carrot

 • นางสาวสริยา พันธุหงส์
 • นางสาววิรินทร์รัชญ์ คีรีรักษ์
 • นางสาวจิดาภา จันทศรีสวัสดิ

  2. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทีม Eigen

 • นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์
 • นางสาวณิชชา สกุลยืนยง
 • นายภาคภูมิ จตุพิธพรจันทร์

  นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

  3. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทีม GNP

 • นายอิสรีย์ แสวงศิริผล
 • นายกมลภพ รุ่งโรจน์นิมิตชัย
 • นางสาวนภัสสร ศิริรัตน์

  4. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทีม ยู้ด

 • นางสาวพรศิริรินทร์ ชัยทอง
 • นางสาวอัษฎาพร สุวรรณนามัย
 • นายกอบศักดิ์ ศิริทิพย์วานิช

  5. ทีมน้ำใสก้านพลูโต๊ส

 • นางสาวก้านพลู แก้วกรกฏ
 • นายกิตติศักดิ์ ผดุงไทย
 • นางสาวศุทธาภา นพวิญญูวงศ์
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์