ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การอบรมครั้งที่ 4 โครงการ The Stock Master University 2019 หัวข้อ "การบริหารการเงินส่วนบุคคลและสายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร"


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ บลจ. บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ จัดการอบรมครั้งที่ 4 โครงการ The Stock Master University 2019 ภายใต้หัวข้อ "การบริหารการเงินส่วนบุคคลและสายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร" เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 3005 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการอบรมครั้งที่ 4 นี้ ได้รับเกียรติจากคุณทศพร โสภณเสถียรสุข, Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณสินธนันทน์ บุญยอด ผู้อำนวยการอาวุโส Online Trading & Customer Service บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้น มีการประกาศรางวัลของโครงการThe Stock Master University รางวัลการแข่งขัน Click2Win โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวันชนะเลิศ: คุณสรชัย วงษ์สุวรรณ (econ0173)

2. รองชนะเลิศอันดับ 1: คุณชิดชนก บุณยรัตน์ (econ0043)

3. รองชนะเลิศอันดับ 2: คุณจิรวัฒน์ ศุขใจ (econ0025)

หลักจากจบพิธีมอบรางวัล ได้มีการกล่่าวปิดงานโดยผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. คุณสิริกุล ไชยสิงห์ ผู้จัดการภาคนครหลวง 9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณสินธนันทน์ บุญยอด ผู้อำนวยการอาวุโส Online Trading and Customer Service© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์