ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562"


คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

"งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยแบ่งตามประเภทของรางวัลดังนี้
---------------------------------

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

---------------------------------

รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้แก่

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
(3) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์