ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16 (ECON 16 TU) บริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16 (ECON 16 TU) 11 ท่าน นำโดยคุณเสรี จิระสวัสดิ์ ประธานรุ่นฯ ให้เกียรติบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นจำนวนเงิน 103,009 บาท โดยมีรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาคณะฯ เข้ารับมอบเช็คเงินบริจาค ณ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้คุณเสรี จิระสวัสดิ์ ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อให้เงินนี้เป็นแหล่งสร้างปัญญาให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดข้าวออกรวงงาม อร่ามเหลือง เฟืองหมุนจักรกลต่อไป© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์