ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์


โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 มีนาคม 2563

วิธีการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ)

จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/ หรือ http://www.grad.econ.tu.ac.th หรือ https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/maadmission/home

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตรได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดประกาศภายใน 1 มกราคม 2563© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์