ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญนิสิต - นักศึกษาส่งบทความทางเศรษฐศาสตร์เข้าประกวดใน "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563"


กลับมาอีกครั้งกับ "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563"

ขอเชิญนิสิต - นักศึกษาที่สนใจส่งบทความทางเศรษฐศาสตร์เข้าประกวดใน "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2563"

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่:

https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/Pages/Setthatat_2020.aspx

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย download ใบสมัคร ได้ที่:

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx หรือ http://econ.swu.ac.th/

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ PDF ที่:

e-mail: bot.nce20@gmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

-----------------------------------------------------------

โครงการเศรษฐทัศน์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

1. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดต่อคุณศิริพร ช่วยอุปการ

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15550, 0 2169 100-4

หรือ

2. ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสุรพันธุ์ วุฑฒยากร โทร. 0 2283 6839 หรือ

คุณจิรสุดา โภคภัณฑ์เจริญ โทร. 0 2356 7543© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์