ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ The Center for International Development Evaluation, Graduate School of Public Administration, Seoul National University


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ The Center for International Development Evaluation, Graduate School of Public Administration, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ Prof.Dr. Suk-Won Lee ตำแหน่ง Executive Director of CIDE เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์