ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐและอาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์