ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "ที่ดิน ราง และระบอบ: การแย่งชิงค่าเช่าทางเศรษฐกิจในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นำเสนอโดย อาจารย์ ดร. ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์