ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งเครือข่าย Sustainable Development Solution Network (SDSN) ประเทศไทย


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งเครือข่าย Sustainable Development Solution Network (SDSN) ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้แทนจากหลายองค์กรในประเทศไทย ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เครือข่าย Sustainable Development Solution Network (SDSN) เป็นเครือข่ายวิชาการระดับโลก โดยมีภารกิจหลักเพื่อวิเคราะห์เชิงนโยบายและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการบรรลุ SDGs (Sustainable Development Goals) หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันเครือข่าย SDSN มีสมาชิกกว่า 800 องค์กรใน 35 ประเทศ

กระบวนการจัดตั้งเครือข่าย SDSN ประเทศไทยนั้นเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานทางวิชาการ โดยมี 3 หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพคือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนขององค์กรภาคีวิชาการอื่น ๆ ที่ร่วมกระบวนการให้ความเห็นต่อการจัดตั้ง SDSN Thailand มาตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 33 ท่าน (รวมทีมงาน) จาก 20 หน่วยงาน

ในโอกาสนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ SDSN Malaysia และ SDSN Switzerland

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์