ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
หนังสือ "นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม" โดย ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดหนังสือ

"นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม" ของศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1hmXOVjZVxYdcLrzLSFMZ4XPA2lZZv_Zg/view?fbclid=IwAR0qrYOeU7JJDqT_KJjy7qvLQ39i-n7dmykyKKHQtl5FD3EaN22uRrL9GJY

-----------------------------

โดยเป็นหนังสือประกอบการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17 เรื่อง “นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์