ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ชวนอ่านงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน (ICRC) Q1Q2 2020


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนอ่านงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์ความสามารถในการแข่งขัน (ICRC) Q1Q2 2020

-----------------------------

1.Should Thailand Join the CPTPP?

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/?action=content&menu=164&lang=th

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 1

-----------------------------

2.Export Diversification, Margins and Economic Growth at Industrial Level: Evidence from Thailand

โดย รศ. ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/twec.12921

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 2

-----------------------------

3.Effectiveness of Industrial Policy on Firms’ Productivity: Evidence from Thai Manufacturing

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eria.org/research/effectiveness-of-industrial-policy-on-firms-productivity-evidence-from-thai-manufacturing/

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 4

-----------------------------

4.Technological Advancement, Import Penetration and Labour Markets: Evidence from Thai Manufacturing

โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ รศ.ดร.Ayako Obashi

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/?action=content&menu=164&lang=th

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 6

-----------------------------

5.โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ทีมวิจัย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และ อ.ภาณุพงศ์ ศรีอุดมขจร

[ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย ธวัลรัตน์ คชสิริสุวรรณ และ ภวินทร์ เตวียนันท์]​

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (International Institute for Trade and Development) http://www.itd.or.th/th/home/

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 8

-----------------------------

6.โครงการความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย

โดย รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์​ร่วมกับ ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง Assistant Professor Kaewkamol PITAKDUMRONGKIT, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, Professor Suresh Narayanan and Professor Lai Yewwah, School of Social Sciences, Universiti Sins Malaysia, Malaysia, Professor Sanja Pattnayak, Assistant Professor, Xavier School of Economics, Xavier University, India

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 10

-----------------------------

7.โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism ของไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย โดย รศ.ดร.​อาชนัน เกาะไพบูลย์ ร่วมกับทีมนักวิจัยกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย รศ.ดร.คณพล จันทร์หอม ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ดร.สุรัชดา รีคี ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ และ อ.จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ

นัยเชิงนโยบายสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้จากการผลการศึกษานี้ อ่านได้ที่หน้า 12

ดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์ด้านล่าง

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์