ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ผลการพิจจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศผลการพิจจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์