ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 2 "แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัยรุ่น"


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด

หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 2

"แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัยรุ่น"

ได้ที่

https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/182138999767408/

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา เวลา 15.00 – 16.30 น.

-----------------------------

ในการดำเนินมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (Social distancing) นั้น การศึกษาในโรงเรียนถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว การไปเรียนที่โรงเรียนถูกแทนที่ในช่วงเวลานี้ด้วยการเรียนที่บ้าน การเรียนทางไกลและการเรียนออนไลน์ ในการสัมมนาออนไลน์ "หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอน แนวทางการศึกษาปฐมวัยสู่วัยรุ่น” นี้จะพาไปสำรวจสถานการณ์การเรียนของเด็กปฐมวัย เด็กประถมและเด็กมัธยมในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้

โดย

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดี คณะการศึกษาปฐมวัย และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ร่วมสนทนาโดย

ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการสัมมนาออนไลน์โดย

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์