ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 3 "ชีวิตคนไร้บ้านและเด็กเปราะบาง"


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด

หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 3

"ชีวิตคนไร้บ้านและเด็กเปราะบาง"

รับชมได้ที่

https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/668564697036089/

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา เวลา 20.00 – 21.00 น.

-----------------------------

แม้โรคระบาดจะส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มไม่เลือกหน้าแต่ทว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมากที่สุดกลุ่มหนึ่งคือคนไร้บ้านและกลุ่มคนเปราะบาง การสัมมนาในหัวข้อ "หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอน ชีวิตคนไร้บ้านและเด็กเปราะบาง” จะพาไปสำรวจความเสี่ยงผลหรือผลกระทบทางสุขภาพ และความเสี่ยงหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของคนกลุ่มนี้เพื่อเสนอมาตรการที่สามารถบรรเทาทุกข์ ทำให้คนไร้บ้านและเด็กเปราะบางสามารถมีชีวิตรอดได้ในท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด

โดย

คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมสนทนาโดย

คุณชัชฎา กำลังแพทย์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการสัมมนาออนไลน์โดย

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์