ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศรายชื่อ/หัวข้อที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความออนไลน์บทความสัมมนาดีเด่น "The Best Seminar Papers" ของนักศึกษาโครงการปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)


ประกาศรายชื่อ/หัวข้อที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความออนไลน์บทความสัมมนาดีเด่น "The Best Seminar Papers" ของนักศึกษาโครงการปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยท่านสามารถดูรายชื่อ/หัวข้อที่ได้รับรางวัล รายละเอียดดังไฟล์แนบ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์