ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 4 "พลังผู้สูงอายุ"


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมการสัมมนาออนไลน์ชุด

หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอนที่ 4 "พลังผู้สูงอายุ"

รับชมได้ที่

https://www.facebook.com/CRISP.Thammasat/videos/277014163681355/

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา เวลา 14.30 - 15.30 น.

-----------------------------

การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยเป็นวาระระดับชาติส่งผลให้มีการออกนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนโยบายของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นนโยบายระดับประเทศแบบ One Sizes Fits All Policies มองข้ามและละเลยลักษณะเฉพาะในแต่ละภูมิภาค ทำให้นโยบายระดับชาติไม่เกิดประสิทธิผลสูงสุดดังที่คาดหวังไว้เกิดช่องว่างทางนโยบายเชิงภูมิภาครวมถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลของนโยบายระดับชาติ การจะดำเนินนโยบายให้มีประสิทธิผลนั้นอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง (Active Ageing) หรือสูงวัยแบบ “กระฉับกระเฉง” อย่างไรก็ตามท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่นนี้จะส่งผลต่อนโยบายผู้สูงวัย หรือกระทบต่อพลังของผู้สูงวัยอย่างไร เพื่อเป็นการตอบโจทย์ดังกล่าวการสัมมนาในหัวข้อ "หลากชีวิต-หลายผลกระทบ: สำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนต่างกลุ่มในสังคมไทย ตอน พลังผู้สูงวัย” จะชวนคุย และชี้ให้เห็นสถานการณ์ของโควิด 19 ที่มีต่อผู้สงวัย

โดย

ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมสนทนาโดย

อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการสัมมนาออนไลน์โดย

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์