ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาทางวิชาการเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ตามกำหนดการ ดังนี้

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 13.40 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน และเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม

13.40 - 14.00 น. ปาฐกถานำเรื่อง "เราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตซับไพรม์" โดย รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม

14.00 - 16.00 น. เสวนาเรื่อง "การจัดการภาคเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศของไทย: บทเรียนจากวิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา" โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา และ รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม

16.00 - 16.30 น. บทสะท้อนกลับจาก รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม และช่วงตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

ดำเนินรายการตลอดทั้งรายการโดย ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์