บุคลากร คณะผู้บริหาร - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะผู้บริหาร
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดี
รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ผู้อำนวยการคณะทำงานวิจัย
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาการเรียน การสอน และเทคโนโลยี
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
บรรณาธิการเศรษฐสาร
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
ผู้แทนอาจารย์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์