บุคลากร คณะผู้บริหาร - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะผู้บริหาร
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดี
รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย
ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE)
ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนา เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ
ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)
ผู้อำนวยการคณะทำงานวิจัย
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการคณะทำงานพัฒนาการเรียน การสอน และเทคโนโลยี
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์
บรรณาธิการเศรษฐสาร
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
ผู้แทนอาจารย์
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์