บุคลากร กรรมการประจำคณะและที่ปรึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการประจำคณะและที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
คณบดี (ประธาน)
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเจษฎา สุขทิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวจุฑาศรี คูวินิชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ปกป้อง จันวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อ.ดร.ธร ปีติดล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์