ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
ผู้อำนวยการโครงการ
ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
รองผู้อำนวยการคณะทำงาน
สุรีรัตน์ วรรณประพันธ์
Sureerat wannapraphant
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุขชื่น เขตต์นนท์
Sukchuen Khetnon
นักวิชาการการศึกษา
นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล
Nanapas Panyaprasertkul
นักวิชาการศึกษา
สิริธร แซ่ลี้
Sirithorn Saelee
พนักงานสถานที่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์