ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการ
รศ.ดร.พีระ เจริญพร
รองผู้อำนวยการ
สุรีรัตน์ วรรณประพันธ์
Sureerat wannapraphant
นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ประสานงานด้านบริหาร
สุขชื่น เขตต์นนท์
Sukchuen Khetnon
นักวิชาการการศึกษา และผู้ประสานงานด้านวิชาการ
เฉลิมขวัญ อ้นทอง
Chaloemkhwan Oanthong
นักวิชาการเงินและบัญชี
กนกกาญจน์ บุญชอบ
Kanokkarn Bunchob
นักวิชาการศึกษา
สิริธร แซ่ลี้
Sirithorn Saelee
พนักงานสถานที่
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์