กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
แหล่งทุนคุณสมบัติจำนวนทุนจำนวนเงิน
/ปีการศึกษา
รวม
แหล่งทุนภายนอก
1Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship
- เฉพาะปี
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ผลการเรียนดี
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • 1520,000300,000
    2Mitsubishi UFJ Foundation
    - ต่อเนื่อง
  • ทุนเรียนดี
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
  • G.P.A. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • 430,000120,000
    3คุณเคารพ นุชนารถ
  • ทุนขาดแคลน
  • เรียนดี/ปานกลาง
  • 100,000
    4มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี
    - ต่อเนื่อง
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความจำเป็นทางการเงิน
  • มีความประพฤติดี
  • 250,000100,000
    5มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
    - ต่อเนื่อง
  • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความประพฤติดี
  • 315,00045,000
    6มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
  • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • 250,00050,000
    7ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
    - ต่อเนื่อง
  • เลือกเข้าศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับที่ 1
  • โครงการสอบคัดเลือกตรง
  • สกอ.
  • 815,000120,000
    8บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
    - ต่อเนื่อง
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ชั้นปีที่ 2
  • ผ่านมหาวิทยาลัย
  • 112,000120,000
    9บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
    - เฉพาะปี
  • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
  • ผลการเรียนดีเด่น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากหน่วยงานอื่น
  • 320,00060,000
    ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
    10ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
    - เฉพาะปี
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ทุกชั้นปี
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์