กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
แหล่งทุนคุณสมบัติจำนวนทุนจำนวนเงิน
/ปีการศึกษา
รวม
แหล่งทุนภายนอก
1Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship
- เฉพาะปี
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผลการเรียนดี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 1520,000300,000
  2Mitsubishi UFJ Foundation
  - ต่อเนื่อง
 • ทุนเรียนดี
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
 • G.P.A. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • 430,000120,000
  3ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • การเรียนดี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • 36,00018,000
  4คุณเคารพ นุชนารถ
 • ทุนขาดแคลน
 • เรียนดี/ปานกลาง
 • 4100,000
  5มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี
  - ต่อเนื่อง
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความจำเป็นทางการเงิน
 • มีความประพฤติดี
 • 250,000100,000
  6คุณกุลภัสสร์ พรประภา
 • การเรียนพอใช้
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 130,00030,000
  7สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 • ผลการเรียนพอใช้
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 15286,000
  8ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ รุ่น 2514
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 225,00050,000
  9บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด
  - ต่อเนื่อง
 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ความประพฤติเรียบร้อย
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ชั้นปีที่ 2
 • 125,00025,000
  10มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
  - ต่อเนื่อง
 • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความประพฤติดี
 • 315,00045,000
  11มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
 • ผลการเรียนพอใช้
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • 37,50022,500
  12มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 225,00050,000
  13ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
  - ต่อเนื่อง
 • เลือกเข้าศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับที่ 1
 • โครงการสอบคัดเลือกตรง
 • สกอ.
 • 815,000120,000
  14บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  - ต่อเนื่อง
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ชั้นปีที่ 2
 • ผ่านมหาวิทยาลัย
 • 112,000120,000
  15บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  - เฉพาะปี
 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ผลการเรียนดีเด่น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากหน่วยงานอื่น
 • 320,00060,000
  ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
  16ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
  - เฉพาะปี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ทุกชั้นปี
 • 162,00032,000
  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์