กิจการนักศึกษา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจการนักศึกษา : ทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
แหล่งทุนคุณสมบัติจำนวนทุนจำนวนเงิน
/ปีการศึกษา
รวม
แหล่งทุนภายนอก
1Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship
- เฉพาะปี
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผลการเรียนดี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 1520,000300,000
  2Mitsubishi UFJ Foundation
  - ต่อเนื่อง
 • ทุนเรียนดี
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4
 • G.P.A. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • 430,000120,000
  3คุณเคารพ นุชนารถ
 • ทุนขาดแคลน
 • เรียนดี/ปานกลาง
 • 100,000
  4มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี
  - ต่อเนื่อง
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความจำเป็นทางการเงิน
 • มีความประพฤติดี
 • 250,000100,000
  5มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
  - ต่อเนื่อง
 • ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความประพฤติดี
 • 315,00045,000
  6มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
 • ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • 250,00050,000
  7ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
  - ต่อเนื่อง
 • เลือกเข้าศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 และมีคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับที่ 1
 • โครงการสอบคัดเลือกตรง
 • สกอ.
 • 815,000120,000
  8บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  - ต่อเนื่อง
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ชั้นปีที่ 2
 • ผ่านมหาวิทยาลัย
 • 112,000120,000
  9บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  - เฉพาะปี
 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
 • ผลการเรียนดีเด่น และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากหน่วยงานอื่น
 • 320,00060,000
  ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
  10ทุนคณะเศรษฐศาสตร์
  - เฉพาะปี
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ทุกชั้นปี
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์