บุคลากร เจ้าหน้าที่ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่
ค้นหาโดย
กชพรรณ พุ่มพวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5980
kodchaphan@econ.tu.ac.th
กนกวรรณ เจริญผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
0 2613 2405
kanokwon@econ.tu.ac.th
กรรณิการ์ กองมาย
ผู้จัดการ
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE)
0 2613 2479
kannika@econ.tu.ac.th
กันยา ช้างอ้น
นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2452
kanya@econ.tu.ac.th
คมศักดิ์ กลิ่นพุฒ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2458
khomsak@econ.tu.ac.th
จริยา สตาเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 6103
Chariya@econ.tu.ac.th
จันทร์เพ็ญ จรัสพนาวสาน (ตั้งประสิทธิ์ศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6113
chanpen@econ.tu.ac.th
จันทิมา ทองแท้
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2613 2436,0 2225 9577
Juntim@econ.tu.ac.th
จิตรลดา ศรีทน
พนักงานสถานที่
งานบริหารและธุรการ
0-2696-5983
jitlada@econ.tu.ac
จินตนา คงสีปาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5981
jintanak@econ.tu.ac.th
จินตนา ธนะสันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2460
pantor@econ.tu.ac.th
จุฑามาศ เนียมโห้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 6102
juthamard@econ.tu.ac.th
เฉลิมขวัญ อ้นทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0-2613-2479
chaloemkhwan@econ.tu.ac.th
ชมภู่ ธงชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0 613 2474,0 2224 0147-9
chompoo@econ.tu.ac.th
ชัยยุทธ ศรีสุหู้
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
งานบริหารและธุรการ
chaiyuths@econ.tu.ac.th
ชินกร บุญชิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0-2696-5989
Chinnakorn@econ.tu.ac.th
ณรงค์ อภิชิตวิทยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2613 2426, 0 2613 2436, 0 2225 9577
narong@econ.tu.ac.th
ณัฏฐชัย แก้วเงิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 6108
nattachai@econ.tu.ac.th
ดวงใจ มาน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5984
duang@econ.tu.ac.th
ดาราวรรณ รักษ์สันติกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0 2696 5979
darawan@econ.tu.ac.th
ธนธรณ์ พึ่งเมฆ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2420
Thanathorn@econ.tu.ac.th
ธีรนันทน์ แกล้วทนงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2420
teeranan@econ.tu.ac.th
นราชล ส่งสมบูรณ์
ผู้จัดการ
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)
0 2613 2406,0 2224 0147-9
narachon@econ.tu.ac.th
นริศา เกลียวทอง
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0-2613-2480
narisa@econ.tu.ac.th
นฤมล บุญมา
นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2452 (ท่าพระจันทร์) 0 2696 6101 (รังสิต)
macma@econ.tu.ac.th
นันท์นภัส ปัญญประเสริฐกุล
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2452
nanapas@econ.tu.ac.th
นิตยา กะแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
0 2613 2423
nid@econ.tu.ac.th
เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0 2613 2404
benyapha@econ.tu.ac.th
ปกรณ์ จรัสพนาวสาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6107
pakorn@econ.tu.ac.th
ปวีณา จำเริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6107
paweenaj@econ.tu.ac.th
พรทิภา วงศ์กันทรากร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0-2613-2437-8
porntipa@econ.tu.ac.th
พลกุล ลักษณ์เจริญลาภ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2613 2422
polkul@econ.tu.ac.th
พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6112
patcha@econ.tu.ac.th
พัชรี ศรีกัญจนกรัชด์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2437-8
patchree@econ.tu.ac.th
พิชัย แป้นขำ
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
งานบริหารและธุรการ
phichai@econ.tu.ac.th
พิชามญชุ์ ดีทน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0-2613-2407
pichamon@econ.tu.ac.th
เพชรรัตน์ ไม้จันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5982
pet@econ.tu.ac.th
เพียร แสงเงิน
พนักงานขับรถยนต์
งานบริหารและธุรการ
pein@econ.tu.ac.th
ภัชรินทร์ ตะวัน (บัวสอน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5984
patcharin@econ.tu.ac.th
ภานาถ แพทย์กูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2437-8
panart@econ.tu.ac.th
ยุภารัตน์ พรประดับ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6111
yuparath@econ.tu.ac.th
รวิกานต์ ปิ่นสกุล (ผอบเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6112 (รังสิต) , 0 2613 2420 (ท่าพระจันทร์)
rawikan@econ.tu.ac.th
รวีวรรณ เจริญศิลป์ชัย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
02-613-2437-8
raveewan@econ.tu.ac.th
รัชนี ทรัพย์สันทัด
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารทรัพยากรมนุษย์
0 2696 6105
moon@econ.tu.ac.th
รัชนู ฟูนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 6106
Rutchanu@econ.tu.ac.th
รันริดา วิทยเกษตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0-2613-2437-8
lanlida@econ.tu.ac.th
รุ่งรวิน เลาหภิชาติชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 6113
rungrawin@econ.tu.ac.th
ลักษณา คงสมจรูญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 5985
ran@econ.tu.ac.th
ลำพวน รุ่งสุวรรณ์สกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0 2696 5989
lumpoun@econ.tu.ac.th
ลือศักดิ์ รักษาวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2458
luasak@econ.tu.ac.th
วรรณะ เวชพราหมณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2613 2425
wannah@econ.tu.ac.th
วรรดี วิสัยเกต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5980
wandee@econ.tu.ac.th
วัชรเกียรติ แต่งแดน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5984
watcharakiet@econ.tu.ac.th
วันเพ็ญ เนตรรุ่ง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
0 2696 5992
onepen@econ.tu.ac.th
วันเพ็ญ บำรุงสิน
พนักงานสถานที่
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2461, 0 2224 0147-9
wanpenb@econ.tu.ac.th
วาสนา พุ่มภู่
พนักงานสถานที่
งานบริหารและธุรการ
0-2696-6102
วิมลมาส เนียระสะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2401
wimonmas@econ.tu.ac.th
วิไล มุขเงิน
ช่างไฟฟ้า
งานบริหารและธุรการ
0-2696-6102
wilai.m@econ.tu.ac.th
วิไล สมปอง
พนักงานสถานที่
งานบริหารและธุรการ
0-2696-5986
wilai.s@econ.tu.ac.th
ศรชัย กรรมสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 6102
am09oil@econ.tu.ac.th
ศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ
0 2696 5993
sriwan@econ.tu.ac.th
สมบูรณ์ มาตะโก
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
งานบริหารและธุรการ
boon@econ.tu.ac.th
สมพิศ ศิริประชัย
ผู้จัดการ
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2437, 0 2613 2438
sompit@econ.tu.ac.th
สัญญา แก้วระวัง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
02-696-6103
ksunya@econ.tu.ac.th
สำอางค์ นิลอนันต์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
งานวางแผนและการคลัง
0-2696-6110
samang@econ.tu.ac.th
สิริกร ธรรมเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2696 5981
SirikornT@econ.tu.ac.th
สิริธร แซ่ลี้
พนักงานสถานที่
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
0 2613 2423
sirithon@econ.tu.ac.th
สิวรี ศิริวงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
0 2613 2422
siwaree@econ.tu.ac.th
สุญาณี กังวาฬวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (BE)
0 2613 2437-8
suyanee@econ.tu.ac.th
สุธี สนธิ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
0 2613 2480
sutee@econ.tu.ac.th
สุนทรี ยิ้มสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2403
suntaree@econ.tu.ac.th
สุภาพร ขาวสว่าง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2613 2403
tickky12@econ.tu.ac.th
เสริมศักดิ์ กรุดเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบริหารและธุรการ
0 2696 5983
sermsak@econ.tu.ac.th
อัมพร พึ่งจันทร์
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
งานบริหารและธุรการ
amporn@econ.tu.ac.th
เอื้อพันธุ์ สุพันอ่างทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานวางแผนและการคลัง
0-2696-6109
eaupun@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์