สมัครงาน - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัครงาน : รับสมัครงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก)

สนใจติดต่อได้ที่

หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2696-6101

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท)

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์)

  • ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะเศรษฐศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ
  • รายชื่อผู้สิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

    แบบฟอร์มใบสมัครงาน

    © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์