สมัครงาน - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมัครงาน : รับสมัครงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก)

สนใจติดต่อได้ที่

หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2696-6101

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท)

พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์)

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์