ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>
งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>
ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโควต้าวิชาภาษาอังกฤษ
คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์