ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา ได้จัดงาน “Meet the Director” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสะท้อนมุมมองการบริหารจัดการโครงการ และนำข้อคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการบริหารโครงการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา และพัฒนาการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 66 คน
นายวีระศักดิ์ ภัทรศักดิ์กำจร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ จากการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอโควต้าวิชา TU005 และ TU006 ภาค 1/2560 นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนขอโควต้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ Thailand Scholarships (Year 2017) ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นเครือข่าย ASEA-UNINET โดยจัดสรรทุนให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยในปีนี้ได้มีผู้สมัครทุนจากทั้ง 3 ประเทศ รวม 89 คน
นายธนายุส บุญทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จากวิทยานิพนธ์นิพนธ์เรื่อง "ผลของการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอ ต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายเจตสันต์ ชิตเดชะ และ นางสาวณัฐวรรณ พิทักษ์กชกร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการ “ Osaka 15th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2017” จัดขึ้นที่ Osaka International Convention Center ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษยน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก เข้าร่วมการประกวดบทความวิเคราะห์-วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปีพ.ศ. 2560 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
Home : Top