ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
นายภานุพงษ์ ศรีอุดมขจร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ ในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “Foreign Workers in Thai Manufacturing: Trends, Patterns, and Implications for Domestic Wages” โดยมี รศ. ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริการการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN) ประจำปี 2018 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gmsarn.com/conference2018/
งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>
งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ >>
คณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และ อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร (Open House) ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
Home : Top