ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
อ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดและดาว์นโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดและดาว์นโหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คลิกที่นี่
ดาว์นโหลดข้อสอบ คลิกที่นี่ : https://drive.google.com/open?id=1CeUI4unfpnsc5YMuIdD9b7yNhr5TVsZy
ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อคลิกที่นี่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกันระหว่างนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการจบการศึกษาหรือนำไปปรับแก้เพื่อนำเสนอในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อไป
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.000 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2563 (ประเภทสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 มีนาคม 2563
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์