ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : การคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง ปีการศึกษา 2560 (รับประมาณ 150 คน)

ก) คุณสมบัติของผู้สมัคร:
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ( จากคะแนนสูงสุด 4.00)
 •  หมายเหตุ โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐานผลการเรียนให้คณะเศรษฐศาสตร์ก่อนวันเปิดภาคภาคศึกษา โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสัมภาษณ์แล้วให้ส่งหลักฐาน ผลการเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
  ข) สอบข้อเขียน วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน ( เป็นชุดปรนัยและอัตนัย) ประกอบด้วย:
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
  ค) เกณฑ์การคัดเลือกประจำปี 2560
 • วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คะแนนเต็ม 210 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบอัตนัย 120 คะแนน และข้อสอบปรนัย 90 คะแนน
 • วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 60 คะแนน
 • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน เป็นข้อสอบปรนัย 150 คะแนน
  หมายเหตุ
   *ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบชุดอัตนัยของวิชาภาษาไทย จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนรวมของวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย(ปรนัย) ที่ได้คะแนนสูงสุด ประมาณ 500 คนแรก
   **ข้อสอบปรนัยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ: ตอบถูกได้ข้อละ 3 คะแนน ตอบผิดติดลบข้อละ 1 คะแนน
   ปฏิทินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
  1. รับสมัคร ผ่าน ระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th1-30 พ.ย. 2559
  2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงินค่าสมัครได้ หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ไม่นับรวมวันชำระเงินและวันหยุดราชการ1 พ.ย.-1 ธ.ค. 2559
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ www.reg.tu.ac.th19 ธ.ค. 2559
  4. กำหนดวันสอบข้อเขียนคณะเศรษฐศาสตร์15 ม.ค.2560
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์20 มี.ค.2560
  6. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คณะเศรษฐศาสตร์25 มี.ค. 2560
  7. กำหนดแจ้งผลสอบสัมภาษณ์(รายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษา)ผ่านระบบ INTERNET www.reg.tu.ac.th10 เม.ย. 2560
  8. กำหนดยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ (Clearing House) ที่ www.cuas.or.th25-28 เม.ย. 2560
  9. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ www.reg.tu.ac.th19 พ.ค. 2560
  อัตราการแข่งขัน
   ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559
  จำนวนรับ
   150
   150
   150
   150
   150
  จำนวนผู้สมัคร
   4109
   4627
   3162
   3379
   3418
  ผลคะแนนสอบของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็มรวมทุกวิชา)
   ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559
  คะแนนสูงสุด
  75.43
  76.30
  76.73
  81.80
  81.21
  คะแนนต่ำสุด
  50.11
  43.47
  41.30
  44.95
  42.37

  2.โครงการสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คน

 • ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องสอบวัดความรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดตามองค์ประกอบในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission) ดังนี้
   องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก(ร้อยละ)
  1.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา(GPAX)
   20
  2.ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net จำนวน 5 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษาฯ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 6%
   30
  3.ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ประกอบด้วย
 • 3.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา (คณิตศาสตร์)
 • 3.2 ความสามรถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 •  30
  4.ผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  20
   ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
   กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
  รับสมัคร20-27 พฤษภาคม 2560ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  รับชำระเงินค่าสมัคร20-29 พฤษภาคม 2560ชำระผ่านธนาคาร,เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์15 มิถุนายน 2560ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  วันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย23-26 มิถุนายน 2560คณะเศรษฐศาสตร์จะกำหนดวันภายหลัง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา10 กรกฎาคม 2560ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 • ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศูนย์รังสิต
 • ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 • จังหวัดปทุมธานี 12121
 • โทร. 02-696-5980-2
 • โทรสาร. 02-6965987
 • website www.econ.tu.ac.th
 • ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกโครงการรับตรงเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

 • ตัวอย่างข้อสอบรับตรง
 • โครงการทุนคะแนนสอบเข้าเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกตรง คณะเศรษฐศาสตร์

  Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
  Home : Top