ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) สำนักงานธุรการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
*เตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE อย่างไร? CLICK~ *
นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents ดังนี้
**ปิดทำการวันที่ 5-13 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก มธ.(ท่าพระจันทร์) งดการเรียนการสอน และงดติดต่อราชการ และวันที่ 1 มกราคม 2563**
ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายละเอียดการจดทะเบียนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Coming Soon...
ประกาศโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562”สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้
ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในเอกสาร .PDF ด้านล่าง
ประกาศกำหนดการทำงานการค้นคว้าอิสระสำหรับวิชา ศธ.798 (การค้นคว้าอิสระ 1) และวิชา ศธ.799 (การค้นคว้าอิสระ 2) สำหรับภาคเรียนที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้
*ข้อมูล*รูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(1) คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง บทคัดย่อของนักศึกษาจะได้รับการตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จากนั้นนักศึกษาจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ
ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทยในระบบทวิภาคของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ดังนี้
ประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้
(1) คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการ รับชำระเงินค่าใบรับรองทุกประเภท โดยใช้บัตรนักศึกษาสัมผัส ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถใช้บริการนี้ได้ ตั้งแต่รหัส 54xxxxxxxx เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สนใจดูรายละเอียด CLICK~สมัครสอบ TU-GET
นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการเครือข่ายสำหรับนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ดังนี้
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบประมวลวิชาของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษาได้ ดังนี้
สำนักทะเบียนมธ. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน เพื่อมาติดต่อมธ. ดังนี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์